fbpx

sNAB Photograph

A team of passionate photographers in Phuket who have a heartfelt service to deliver memorable, aesthetic and natural beauty photographs in creative angles for all of your needs!

Our services are from portrait to landscape photography such as weddings/pre-wedding, events, food, products, interior & exterior and video filming and editing.

Email: [email protected]
Phone: +66 (0) 83 636 1591
+66 (0) 86 471 1541

Blog

Phuket Fishing Trip Bangtao Beach 2021

เลบ้านเรา ตกปลาการกุศลมัสยิดแสงทอง บ้านบางเทา

การตกปลาการกุศลมัสยิดแสงทอง บ้านบางเทา สืบสานวิถีประมงพื้นบ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “เลบ้านเรา”

การตกปลาการกุศลมัสยิดแสงทอง (บาลายแสงทอง) หมู่ 2 บ้านบางเทา ณ อ่าวบางเทา วันที่  3-4 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อสืบสานวิถีประมงพื้นบ้าน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมการตกปลา กิจกรรมครั้งนี้มีเรือเข้าร่วมทั้งหมด 7 ลำ เป็นเรือหางยาว 5 ลำ และเรือยนต์เป็ดราว 2 ลำ ซึ่งมีกำหนดกิจกรรมดังนี้ วันที่ 3  เมษายน ปล่อยเรือพร้อมนักตกปลาออกสู่ทะเลอันดามัน และวันที่ 4 เมษายน นักตกปลาเดินทางกลับเข้าฝั่ง เพื่อนำปลาที่ตกได้ไปจำหน่ายเพื่อการกุศล รายได้ทั้งหมดจากจำหน่ายปลามอบให้แก่มัสยิดแสงทอง หมู่ 2 บางเทา ต่อไป

Phuket Fishing Trip Bangtao Beach 2021

บ้านบางเทาตั้งอยู่ในเขตตำบลเชิงทะเล ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน ทิศเหนือติดกับบ้านเชิงทะเล ทิศใต้ติดกับบ้านหาดสุรินทร์ มีประชากรอาศัยอยู่เกือบ 1,000 ครัวเรือน ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างเข้มแข็ง บ้านบางเทาเป็นชุมชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต โดยมีจำนวนมัสยิดทั้งหมด 6 หลังในเขตพื้นที่บ้านบางเทา มีมัสยิดมูการ์ร่มเป็นศูนย์อบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลามของชุมชนบางเทา และเป็นมัสยิดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ต ประชนชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เกษตรกรรม และประมง กล่าวได้ว่าการทำประมงเป็นหนึ่งในอาชีพดั้งเดิมของชุนชนบ้านบางเทาที่เป็นมรดกตกทอดของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น

Phuket Fishing Trip Bangtao Beach 2021

ลักษณะภูมิศาสตร์ของบ้านบางเทา ทิศตะวันตกติดกับทะเล มีพื้นที่ลักษณะเป็นอ่าว เขตน้ำไม่ลึกมาก เหมาะสมสำหรับเป็นที่กำบังลมพายุ และจอดเรือ ชาวประมงเรียกขนานนามบริเวณนี้ว่าอ่าวบางเทา ทิศตะวันออกของหมู่บ้านติดภูเขา ชาวบ้านปลูกเรือกสวนยางพารา และสวนผลไม้ต่างๆ เช่น ทุเรียนบ้าน ลองกอง จำปาดะ เป็นต้น คนสมัยก่อนพอเว้นว่างฤดูทำสวนทำนาก็ออกทะเลหาปลาเป็นอาหาร จนมีวลีที่คนมักพูดกันคือ “ไม่ขึ้นเขาก็ลงเล” ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในอดีต-ปัจจุบันมีความผูกผันทั้งบนบกและในทะเลอย่างขาดไม่ได้

Phuket Fishing Trip Bangtao Beach 2021

ความผูกพันและวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนบ้านบางเทา ส่วนใหญ่ล้วนดำรงอยู่อย่างเรียบง่าย อาศัยเรือเสมือนบ้าน แผ่นฟ้าเสมือนหลังคา และผืนทะเลสีครามเสมือนแผ่นดิน คุ้นเคยกับกลิ่นไอแดดที่แผดเผาในยามที่ต้องโล้คลื่นมรสุมขณะนำเรือออกหาปลา มีเรือหางยาวที่เป็นมากว่าเครื่องมือในการจับปลา เป็นทั้งเสมือนเพื่อนหรือส่วนหนึ่งของครอบครัว ชาวประมงจึงนิยมตั้งชื่อให้แก่เรือหางยาวของตัวเองกัน

Phuket Fishing Trip Bangtao Beach 2021
บังยู ชาวประมงอวุโส ผู้มากด้วยประสบการณ์การทำประมง ที่ได้รับการนับถือคนหนึ่งในบ้านบางเทา

ท้องทะเลอันดามันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานาๆ พันธุ์ กล่าวได้ว่าชุมชนบ้านบางเทาไม่เคยปราศจากการบริโภคของทะเลสดๆ จนมีคำวลีหนึ่งที่นิยมกล่าวถึงความสดส่งตรงจากทะเล “เลบ้านเรา” ให้นิยามถึงปลาที่จับได้จากท้องทะเลอันดามัน แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ สำหรับบริโภคในแต่ละวันโดยปราศจากการแช่สารเคมี

ปลาที่ตกได้ในกิจกรรมครั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาเก๋า ปลาตะมะ ปลามง อังโจ๋ ปลาสาก ปลากล้วยแดง ปลาเบน เป็นต้น ปลาที่ตกได้มีน้ำหนักมาที่สุด คือปลาเก๋าดอก ราว 7 กก. รองลงมาเป็นปลาอังโจ๋น้ำหนัก  ราว 5 กก.

Phuket Fishing Trip Bangtao Beach 2021
Phuket Fishing Trip Bangtao Beach 2021
Phuket Fishing Trip Bangtao Beach 2021

“หาดบางเทา” เป็นหาดที่ยาวอันดับสองในภูเก็ตรองจากหาดกะรน เป็นหาดทรายละเอียดผสมกรวดเล็กๆ มีสีทองเมื่อกระทบกับแสงแดด ทอดตัวยาวประมาณ 8 กม. มีความยาวครอบคลุมตั้งแต่หาดบางเทาถึงหาดลายัน ในช่วงเว้นจากมรสุมระหว่าง ตุลาคม-เมษายน น้ำทะเลจะใสและสงบ เหมาะสมกับเล่นน้ำและการพักผ่อน ปัจจุบันหาดบางเทาเป็นที่ตั้งของโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารระดับห้าดาวมากมาย ผู้คนเปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมมาประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการท่องเที่ยวเป็นหลัก เช่น เป็นลูกจ้างพนักงานในโรงแรมและรีสอร์ท ทำธุรกิจนำเที่ยว ให้บริการที่พัก ร้านอาหาร และจำหน่ายของที่ระลึก มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างถิ่นเข้ามาทำงานในละแวกนี้เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้วิถีชีวิตได้เปลี่ยนแปลงเป็นชุมชนเมืองสมัยใหม่ อย่างไรก็ดีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวประมงที่ผูกผันกับธรรมชาติก็ยังสามารถเห็นได้ การใช้เรือหางยาวออกหาปลาเลี้ยงชีพสำหรับมื้ออาหารในหนึ่งวัน ส่วนที่เหลือก็นำปลาสดจากท้องทะเลออกมาจำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว นอกจากนี้บ้างก็ได้ประยุกต์รวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นำเรือหางยาวให้บริการนำเที่ยว ตกปลา ดำนำ ดูปะการัง สัมผัสชมความงดงามของอ่าวบางเทา สอดคล้องกับยุคสมัยที่ได้เปลี่ยนแปลงไป

Phuket Fishing Trip Bangtao Beach 2021

ในอดีตพื้นที่ชุมชนบ้านบางเทาตลอดจนพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเชิงทะเลเคยอุดมไปด้วยแร่ดีบุก มีการทำเหมืองแร่ทั้งที่ราบและพื้นที่บนภูเขา ตลอดจนในทะเล มีการนำเรือขุดแร่ดูดแร่จากท้องทะเลรอบๆ บริเวณอ่าวบางเทา

Phuket Fishing Trip Bangtao Beach 2021

เอกลักษณ์และมนต์เสน่ห์ของชุมชนบ้านบางเทานับได้ว่ามีเรื่องราว มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ และมีความหลากหลายวัฒนธรรมมาอยู่อาศัยรวมกันอย่างสงบสุขทั้งไทยมุสลิมและไทยพุทธ เรียกได้ว่าเป็นชุมชมที่มีความครบรส ทั้งวิถีชีวิตที่น่าสนใจ ธรรมชาติอันงดงาม และกิจกรรมดีๆ เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งดึงดูดและต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสสักครั้งครั้นเดินทางมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตได้อย่างดี

“I don’t go fishing to escape my life, I go fishing to LIVE my life”

– anonymous –